Algemene Voorwaarden | Lelie zorggroep

Zeker in huis - buiten wandelen park rollator

Algemene Voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2022 gelden er nieuwe Algemene voorwaarden voor de zorg- en hulpverlening die wij bieden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door Actiz, de branchevereniging van zorgaanbieders in Nederland en diversie consumenten en patiëntenorganisaties. De nieuwe Algemene voorwaarden vervangen de versie uit 2018. 

Wil u weten wat Algemene voorwaarden precies zijn en hoe deze tot stand komen? Lees dan deze folder

Overzicht belangrijkste wijzigingen algemene voorwaarden

Algemene module

U kunt de Algemene module van de Algemene voorwaarden 2022 inzien door hier te klikken. 

› 1.1 Op wie zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

Nieuw in dit artikel is dat de reikwijdte van de algemene voorwaarden is gewijzigd naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang (Wzd) en deze niet van toepassing zijn bij onvrijwillige opname en verblijf van de cliënt. Onder een onvrijwillige opname en verblijf verstaan wij een opname en verblijf op basis van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging zoals bedoeld in de Wzd.

› 2.2 Wat is een zorgplan en hoe komt het tot stand?

Nieuw in dit artikel is dat voor de zorgverlening de wensen van de cliënt uitgangpunt zijn, maar de zorgaanbieder niet tot meer gehouden is dan de indicatie van de cliënt.

› 2.6 Welke regels gelden er voor het gebruik van het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is o.a. dat de bewaartermijn van het zorgdossier is verlengd van vijftien naar twintig jaar. Ook is het aanvangsmoment van de bewaartermijn veranderd. De bewaartermijn start op het moment dat de zorgverlening, verzorging of behandeling is afgerond.

› 2.8 Wanneer hebben wij uw toestemming nodig voor het uitwisselen van uw gegevens uit uw zorgdossier?

Dit is een nieuwe afspraak in de algemene voorwaarden die aangeeft wanneer de zorgaanbieder uitdrukkelijke toestemming nodig heeft van de cliënt o.b.v. privacywetgeving.

› 2.9 Aan wie geven wij inzage in het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is dat de cliënt recht heeft op kosteloos inzage en de eerste keer op kosteloos afschrift. Dit is neergelegd in privacywetgeving. Een zorgaanbieder mag wel om een vergoeding vragen als:
1. De cliënt om meer dan één kopie vraagt. Voor een tweede kopie mag op basis van de administratieve kosten om een redelijke vergoeding worden gevraagd; of
2. Als het verzoek buitensporig is, bijvoorbeeld als een cliënt heel vaak verzoeken indient. In dit geval mag een zorgaanbieder het verzoek ook weigeren.
N.B. Elektronische inzage en afschrift is altijd kosteloos.

› 2.10 Geven wij uw nabestaanden inzage in en afschrift van (een deel van) het zorgdossier?

Nieuw in dit artikel is het wettelijk inzagerecht in het zorgdossier van een overleden cliënt door nabestaanden, voormalig vertegenwoordigers en ouders of voogden van overleden kinderen.

Bijzondere module Zorg met verblijf

U kunt de bijzondere module Zorg met verblijf inzien door hier te klikken. 
› Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplan-bespreking naast die in de Algemene module?

Nieuw in dit artikel is opgenomen de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.

› Welke regels gelden er bij gedwongen verhuizing?

Nieuw in dit artikel is dat de zorgaanbieder u in geval van gedwongen verhuizing een informatieplicht heeft over de (maximale) vergoeding van de kosten van de verhuizing en inrichting (stoffering en inventaris).

› Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Bijzondere module Wet zorg en dwang (Wzd)

U kunt de bijzondere module Wet zorg en dwang inzien door hier te klikken.

De bijzondere module Wzd en de daarin opgenomen algemene voorwaarden zijn nieuw.

De bijzondere module Wzd is van toepassing in het geval van een cliënt:

  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en vrijwillig is opgenomen; of
  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en op grond van een artikel 21-besluit (geen bereidheid, geen verzet) is opgenomen; of
  • die een indicatie voor langdurige zorg heeft met als grondslag PG en niet is opgenomen. Hierbij moet u denken aan de cliënt met een volledig pakket thuis of een modulair pakket thuis; of
  • die geen indicatie heeft voor langdurige zorg maar, vanwege zijn psychogeriatrische aandoening of een daaraan gelijkgestelde aandoening, is aangewezen op zorg in de betekenis die de Wzd daaraan geeft en dit vastgesteld is door een arts. Hierbij kan worden gedacht aan de cliënt in de ambulante setting/extramuraal.

Bijzondere module MPT en VPT

U kunt de bijzondere module MPT en VPT inzien door hier te klikken. 

› Gelden er aanvullende eisen aan de zorgplan-bespreking, anders dan genoemd in de Algemene module?

Dit artikel is nieuw en regelt o.a. de wettelijke termijn voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt tijdens de zorgplanbespreking, in het (digitaal) zorgplan.

Bijzondere module ELV

U kunt de bijzondere module ELV inzien door hier te klikken. 

› Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Bijzondere module GRZ

U kunt de bijzondere module GRZ inzien door hier te klikken. 

› Welke afspraken gelden bij overlijden?

Nieuw in dit artikel is dat er bij overlijden onderscheid wordt gemaakt tussen noodzakelijke laatste zorg en wenselijke laatste zorg. Ook is geregeld voor wiens rekening deze vormen van zorg komt en de mogelijkheid tot het kopen van extra dagen door nabestaanden volgens huidige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders.

Bijzondere module Wijkverpleging

U kunt de Bijzondere module Wijkverpleging inzien door hier te klikken.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.